Vtejte, Filatelie Gringr nabz pes 20 000 poloek z oblasti Filatelie, Faleristiky, Filokartie, Filumenie, Numismatiky, Pivnch etiket a jinch sbratelskch obor. Peji pohodov vbr a pkn den. Filatelie GRINGR - Kamil Neil
filatelie

kosik Nkupn kok
Obsahuje:


Vyhledvn:Dnes m svtek:Copyright © 1998 - 2008
-
22. 11. 2009 Gringr
-
2023

  Seadit podle: St Ceny
Poloka slo: 857  Cena: 70,- K Koupit
Popis:
Znmka Sttn znak:Korespondenn lstek:Litomice
Znmka Sttn znak:Korespondenn lstek:Litomice Znmka Sttn znak:Korespondenn lstek:Litomice Znmka Sttn znak:Korespondenn lstek:Litomice Znmka Sttn znak:Korespondenn lstek:Litomice
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 3066  Cena: 500,- K Koupit
Popis:
SD Nvt a odbrn list na zbo rychl-nkladn,Rekomando,Uhersk Brod - 1932,zn..k.270/268
SD Nvt a odbrn list na zbo rychl-nkladn,Rekomando,Uhersk Brod - 1932,zn..k.270/268 SD Nvt a odbrn list na zbo rychl-nkladn,Rekomando,Uhersk Brod - 1932,zn..k.270/268 SD Nvt a odbrn list na zbo rychl-nkladn,Rekomando,Uhersk Brod - 1932,zn..k.270/268 SD Nvt a odbrn list na zbo rychl-nkladn,Rekomando,Uhersk Brod - 1932,zn..k.270/268
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 3465  Cena: 50,- K Koupit
Popis:
Dopis:Mstsk ad - Ervnice,okres Chomutov,.k.260/1930,T.G.Masaryk
Dopis:Mstsk ad - Ervnice,okres Chomutov,.k.260/1930,T.G.Masaryk Dopis:Mstsk ad - Ervnice,okres Chomutov,.k.260/1930,T.G.Masaryk Dopis:Mstsk ad - Ervnice,okres Chomutov,.k.260/1930,T.G.Masaryk Dopis:Mstsk ad - Ervnice,okres Chomutov,.k.260/1930,T.G.Masaryk
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 3487  Cena: 70,- K Koupit
Popis:
Dopis:Lom u Mostu,okr.Most,Foto Salon-Kfal,.k.249/300
Dopis:Lom u Mostu,okr.Most,Foto Salon-Kfal,.k.249/300 Dopis:Lom u Mostu,okr.Most,Foto Salon-Kfal,.k.249/300 Dopis:Lom u Mostu,okr.Most,Foto Salon-Kfal,.k.249/300 Dopis:Lom u Mostu,okr.Most,Foto Salon-Kfal,.k.249/300
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 8203  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis:Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Portrty - E.Bene .k.314,T.G.Masaryk .k.303 - 150.vro narozen J.E.Purkyn .k.322/323 - 1937
Dopis:Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Portrty - E.Bene .k.314,T.G.Masaryk .k.303 - 150.vro narozen J.E.Purkyn .k.322/323 - 1937 Dopis:Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Portrty - E.Bene .k.314,T.G.Masaryk .k.303 - 150.vro narozen J.E.Purkyn .k.322/323 - 1937 Dopis:Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Portrty - E.Bene .k.314,T.G.Masaryk .k.303 - 150.vro narozen J.E.Purkyn .k.322/323 - 1937 Dopis:Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Portrty - E.Bene .k.314,T.G.Masaryk .k.303 - 150.vro narozen J.E.Purkyn .k.322/323 - 1937
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 9318  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis:Ptisk - X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,Praha III.Tyrv Dm - Sletov znmky - raz.Praha 1 - Sletov Informan Sluba - b. - 28VI.1938,zn.Pofis:340/341,R-nlepka:Praha 1 17841
Dopis:Ptisk - X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,Praha III.Tyrv Dm - Sletov znmky - raz.Praha 1 - Sletov Informan Sluba - b. - 28VI.1938,zn.Pofis:340/341,R-nlepka:Praha 1 17841 Dopis:Ptisk - X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,Praha III.Tyrv Dm - Sletov znmky - raz.Praha 1 - Sletov Informan Sluba - b. - 28VI.1938,zn.Pofis:340/341,R-nlepka:Praha 1 17841 Dopis:Ptisk - X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,Praha III.Tyrv Dm - Sletov znmky - raz.Praha 1 - Sletov Informan Sluba - b. - 28VI.1938,zn.Pofis:340/341,R-nlepka:Praha 1 17841 Dopis:Ptisk - X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,Praha III.Tyrv Dm - Sletov znmky - raz.Praha 1 - Sletov Informan Sluba - b. - 28VI.1938,zn.Pofis:340/341,R-nlepka:Praha 1 17841
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 9319  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis:Reklamn Ptisk - Metro - Goldwyn - Mayer a.s. Praha 1 - Sletov znmky - raz.Navtivte X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,zn.Pofis:303
Dopis:Reklamn Ptisk - Metro - Goldwyn - Mayer a.s. Praha 1 - Sletov znmky - raz.Navtivte X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,zn.Pofis:303 Dopis:Reklamn Ptisk - Metro - Goldwyn - Mayer a.s. Praha 1 - Sletov znmky - raz.Navtivte X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,zn.Pofis:303 Dopis:Reklamn Ptisk - Metro - Goldwyn - Mayer a.s. Praha 1 - Sletov znmky - raz.Navtivte X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,zn.Pofis:303 Dopis:Reklamn Ptisk - Metro - Goldwyn - Mayer a.s. Praha 1 - Sletov znmky - raz.Navtivte X.Vesokolsk Slet v Praze 1938,zn.Pofis:303
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 9508  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis: 1937 - .k.303/302/301 - A.Deichsel Draht - Und Hanseil Fabrik Witkowitz IX.Mhrisch Ostrau,Tovrna - Vitkovice,Moravsk Ostrava (Rekomando:Moravsk Ostrava 11 77)
Dopis: 1937 - .k.303/302/301 - A.Deichsel Draht - Und Hanseil Fabrik Witkowitz IX.Mhrisch Ostrau,Tovrna - Vitkovice,Moravsk Ostrava (Rekomando:Moravsk Ostrava 11 77) Dopis: 1937 - .k.303/302/301 - A.Deichsel Draht - Und Hanseil Fabrik Witkowitz IX.Mhrisch Ostrau,Tovrna - Vitkovice,Moravsk Ostrava (Rekomando:Moravsk Ostrava 11 77) Dopis: 1937 - .k.303/302/301 - A.Deichsel Draht - Und Hanseil Fabrik Witkowitz IX.Mhrisch Ostrau,Tovrna - Vitkovice,Moravsk Ostrava (Rekomando:Moravsk Ostrava 11 77) Dopis: 1937 - .k.303/302/301 - A.Deichsel Draht - Und Hanseil Fabrik Witkowitz IX.Mhrisch Ostrau,Tovrna - Vitkovice,Moravsk Ostrava (Rekomando:Moravsk Ostrava 11 77)
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 9510  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis: 1930 - .k.258 - Einkaufs-Bro Der Rittingeschen Luenec (esko - Slovensko) Eisenhand Lungen /erven raztko a pomlka esko - Slovensko),Slovensko
Dopis: 1930 - .k.258 - Einkaufs-Bro Der Rittingeschen Luenec (esko - Slovensko) Eisenhand Lungen /erven raztko a pomlka esko - Slovensko),Slovensko Dopis: 1930 - .k.258 - Einkaufs-Bro Der Rittingeschen Luenec (esko - Slovensko) Eisenhand Lungen /erven raztko a pomlka esko - Slovensko),Slovensko Dopis: 1930 - .k.258 - Einkaufs-Bro Der Rittingeschen Luenec (esko - Slovensko) Eisenhand Lungen /erven raztko a pomlka esko - Slovensko),Slovensko Dopis: 1930 - .k.258 - Einkaufs-Bro Der Rittingeschen Luenec (esko - Slovensko) Eisenhand Lungen /erven raztko a pomlka esko - Slovensko),Slovensko
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Poloka slo: 9651  Cena: 100,- K Koupit
Popis:
Dopis:Reklamn firemn ptisk - Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Pofis .k.320/321 - 1937,Mal Dohoda
Dopis:Reklamn firemn ptisk - Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Pofis .k.320/321 - 1937,Mal Dohoda Dopis:Reklamn firemn ptisk - Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Pofis .k.320/321 - 1937,Mal Dohoda Dopis:Reklamn firemn ptisk - Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Pofis .k.320/321 - 1937,Mal Dohoda Dopis:Reklamn firemn ptisk - Malodohodov Jezdeck Hry a Military Pardubice 1937 - Pofis .k.320/321 - 1937,Mal Dohoda
Filatelie - ������������������������SR I / Ostatn�� vyd��n�� 1926-39


Strnka:
1  2  
^ Nahoru ^